"ИМА ДВА ПЪТЯ

- КОЙ ЩЕ ИЗБЕРЕТЕ?"

СТРАНИЦА (facebook):

Разкажи на всички твои приятели и им кажи те да разкажат на техните приятели.. А техните приятели нека разкажат на всички свои приятели!!!

                                       <---ИЗБУХВАМЕ--->

„ЕВОЛЮЦИЯ СЕГА!!”

 

- ЗАЩО „ЕВОЛЮЦИЯ СЕГА!!”?

 

защото нашата цел е да освободим парламента от корумпираните политически структури:

всякакви партии, монополни корпорации, корупционни организации, гангстерски звена и външни наместници..

Защото нашата цел е „Чиста и свята република”!

 

Какво искаме?

НИЕ поданиците на тази страна,

Гражданите на тази република,

Народът на тази държава,

Искаме!!!

 

- Парламент с не повече от 60 представители-Експерти, избирани от гражданите и без партийни централи (ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ)! Експерти, чиито основни функции да бъдат: изграждане на стройна законова система; цялостна реорганизация на приоритетите на икономиката (бюджетна, банкова, акцизна сфера), така и реформи в социалната и монополна сфери, системата на вътрешните работи и др..; изготвяне на кризисни стратегии и програми за израстване на нацията; закони за опазване на природните богатства на територията на страната и други належащи..., всичките насочени ЗА човека и в съгласуваност със същите при развитите европейски страни! Нека се създадат условия за формиране на истинска, средна класа и намаляване на драстичната междукласова разлика!

 

Изборът на Експерти ще се извършва с пряко участие на народа. Ще се създаде електронна система, позволяваща всеки гражданин да участва в избор, оценка и контрол на дейността на съответния експерт.

 

Създаване на сценарий от момента, на отмяна на настоящото правителство:

 За да се избегнат противоречия, ще се спомене, че схемата описаната на Фиг. 1 ще изпълни прекрасно ИСТИНСКОТО значението на Велико Народно Събрание.

В предвид ‘обвързаността’ на президент-правителство не се предвижда участието на институцията президент в изграждане на новата система на управление.

 За да се достигне до момента, когато в ръцете на гражданските маси ще бъде механизмът за пряк контрол на действията на описаните  Експертни звена (ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ), ще се премине през няколко стъпки, цел на които ще е създаване софтуерен пакет - инструмент за описаната в последствие дейност:

1. В едномесечен срок (може да се сложи толеранс от примерно още половин месец) се извършва следното:

 - С цел наличие на регулиращ орган от независим произход, от протестиращите се формира НПО. Същата ще има функция, в срок от 10 дни, да определи няколко други неправителствени организации които да имат компетенция, да изпълняват независим контрол върху следващия етап. От описаната организация на протестиращи се излъчват представители (примерно 10-15). Участниците в тази група ще е необходимо да отговарят на условията: липса на партийно и криминално минало, наличие на средно образование. Тази извадка, ще извлече справки за дейността на множество НПО-та и способността им да изпълняват предвидената за тях функция. След направеното извлечение и сортиране на данни ще се премине към поканване на същите НПО-та в участие по следващия етап.

 - В три дневен срок от избраните НПО-та се излъчват комисии, които ще изпълняват функцията на компетентни и независими контролни органи при следващия етап. Пряко участие в координацията и подготовката на споменатия етап ще са задължени да имат общинските служители.

 - Спрямо населеното място се създават групи наброяващи 50-60 човека, от всяка от които се излъчва едни представител, чрез събрание и гласуване. Същият ще отговаря на следните изисквания: завършено средно образование, липса на партийна принадлежност (в настоящия момент), липса на криминални прояви, липса на съмнителни или недоказани доходи, с елементарна компютърна грамотност. Извличането и подготовката на посочените данни ще се извършва от общинските работници, обръщайки се за справка към, данните от националното преброяване, данъчни служби, МВР и ползвайки наличната база данни за членовете на настоящите регистрирани партийни структури. Общинските работници ще имат задача да определят групите по населено място и да сортират посочената информация за участниците в тях. След което да организират събранията за всяка от групите, като изложат сортираната вече информация на видно място (удачно е да се ползва ресурсът от база по избирателни райони) и определят дата, час и място за всяко събрание. След провеждането на първото събрание на съответната група и определяне на представител на същата, избраният ще има функцията да представлява своите поддръжници на следващото ниво. Той ще участва в електронна система целяща определяне на лицата (юридически или физически) на които ще бъде възложен проектът по изготвяне на софтуерния пакет за контрол на работата на Експертната комисия. Всеки представител ще има отговорност и задължение да информира пряко хората които са го избрали, за развоя и дискусиите в които е участвал, в регулярни събрания. Протоколите от същите ще се изнасят в електронен вариант в системата за комуникация. На всяко събрание, при неефективност посоченият може да бъде отзован и на негово място поставен друг. Осъзнаването на отговорността, за избор на определен представител на по-горно ниво е основна функция на понятието ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.

Отново с помощта на НПО-то от протестиращи ще се изберат няколко независими и регистрирани НПО-та със съответната компетентна насоченост от които ще бъдат излъчени по представители, които да изберат подходяща платформа, за форумна дискусия и анкети (Joomla, Magento, Wiki, Wordpress, Moodle..), която да инсталират на сървъра на който се помещава правителственият сайт. Същата ще осъществява комуникацията между участниците в дебатите за търга на проекта за електронно правителство, както ще дава възможност за проследяване на активността на конкретен потребител и ще има функции за изнасяне на протоколи, доклади и предложения от дискусии в и извън системата за комуникация

 - След като има представители на общности от 50-60 човека, всеки от тези представители създава свой виртуален профил в инсталираната вече система. В този профил ще се използват както на лични данни, така и IP и хардуерни характеристики (с цел ограничаване на възможностите за спекулация и измама). Формират се групи, класифицирани според населеното място от по 30-35 човека. Всяка група определя свой представител на по-високо ниво. Същият трябва да отговаря на следните изисквания: висше техническо образование или такова в областта на информационни технологии. Тези представители трябва да се запознаят обстойно с евентуалните кандидати-участници в търга и да направят своята оценка към настоящите, за годността им да осъществят проекта (Фиг. 1).

 - За придаване на малко яснота ще се разгледа следният пример:

Квартал от 40 блока намиращ се в един избирателен район. Всеки блок със ~ 100 човека, населяващи го. Което предполага общо около 4000 човека население на този квартал. Тези 4000 човека се разделят ~ приблизително на 80 групи, тоест – на блок се пада по 2 групи от по 50 човека. Следващо предположение – в същият избирателен район има едно училище с капацитет 20 класни стай, всяка от които с възможност да побера в себе си по една от описаните групи. При така поставената задача ще са необходими 4 изборни дена (казвайки изборен ден се има в предвид времето след 18.00 когато обичайно приключва работният ден, до 21.00), за провеждане на предвидените събрания. Гласуването ще се извършва с явен вот като всеки от участниците ще има право да гласува няколко от членовете за тази група едновременно с положителен вот, вдигайки ръка. При наличие на няколко члена от групата с еднакъв брой гласове ЗА, се преминава към второ гласуване, при което всеки от групата, ще има право да даде своят вот само за един от участниците. При липса на 50% надмощие, за един участник, се гласува трети път, като изборът е само между двамата с най-много гласове от предходното гласуване. След приключване на четиридневното гласуване за посоченият квартал, ще има налични 80 представители, участници във второто ниви от схемата на Фиг. 1 и вписващи се в системата за комуникация. Същите ще бъдат разделени на 2 пълни групи по 30 участника, а останалите 20 участника ще бъдат събрани с представители от съседен квартал. По този начин може да се онагледи и цялостният процес на групиране в образно определените – първо и второ нива от описаната схема. След осъщественият вот по групи, за всеки от избраните представители на групите ще бъде направена справка към посочените по-горе бази с информационни данни. При отчитане на несъответствие с посочените в началото условия за преминаване в ниво 2, за определен представите, вотът от събранието се анулира и се прави повторно гласуване.

Характеристиките на съответния потребител в ниво 2, ще са видни и за достоверността им ще имат ангажимент да следят споменатите общински работници.

Системата за комуникация ще бъде предвидена в отворен тип с възможност за поставяне на въпроси и акценти (съвети) от потребители без профил.


  

 

2. След определяне на изпълнителите на проекта се акцентира върху задачата – какви функции трябва да изпълнява този продукт, оптимално изпълнение и оптимизиране на работния процес.. Предвиждат се 3-5 месеца. По време на този етап (по схемата от Фиг. 1) ще се изберат хора които да поставят конкретните задачи към изпълняващите проекта.

 - От 30-35-те човека към населено място се избира 1 представител с възможност за участие в комуникация на ниво поставяне на задачи към изпълнителите. Същият ще отговаря на следните условия – висше икономическо  образование или висше образование свързано със социалната сфера.

Посредством дискусионен форум, през този период ще бъде определен и точният брой на експертите.

3. След приключване на проекта се преминава към трети етап – оценка и тестване. За целта отново се следва схемата от Фиг. 1, като в случая, разглеждащите ще имат задача да проверят всеки детайл от вече изготвения продукт. Оценителите трябва да изпълняват следните условия: образование инженерен софтуер или близко по значение. Време за приключване на този етап: 2-3 месеца.

----------------------------------------------------------

 

Предварително зададени и основни функции на описвания софтуер ще са:

 - База данни с информация за кандидат-експерти и възможност за достъп до нея от страна на гражданите.

 - Възможност за еднократно упражняване на глас (в предвид необходимостта от избор на Експерти),

 - Възможност за ежедневно упражняване на оценка.

 - Възможност за повдигане на дискусия от гражданите за закон и при определени условия внасяне на същия за обсъждане в експертната комисия.

 - Възможност за повдигане на дискусия от гражданите спрямо Експерт или кандидат-Експерт и при определени условия коригиране на информацията в базата данни.

 - Възможност за повдигане на дискусия за закон от Експерт към гражданите.

 - Възможност за повдигане на дискусия и оценка спрямо действащ закон или предложение за закон.

 - Възможност за непрекъснато проследяване на дейността на който и да е от експертната комисия.

 - Възможност за отчет на поведението на икономическите фактори спрямо конкретно действие от страна на експертната комисия. Пример: Гласуван е закон – как в последствие този закон е повлиял на икономическия ръст.

 Забележка: По време на дискусиите за възможностите които ще трябва да притежава софтуерът за пряк референдум, ще бъде определено, дали право на вот трябва да имат граждани без средно образование и в зависимост от резултатът от същата дискусия ще се определи дали системата ще определя подобно ограничение.

Забележка: Допълнителни опции ще могат да бъдат предлагани и повдигани в дискусионния форум, течащ по време на изработка на софтуерния пакет.

 

Правилник за работата на Експертите ще бъде изготвен по време на дискусиите във втория етап от периода на разработка на софтуерния пакет. Същият ще бъде съобразен с основните норми на трудовия кодекс. При понижаване на текущата, обществена оценка на конкретна личност изпълняваща длъжност Експерт, същият бива отзован автоматично (това условие ще се постави изрично при съставяне на дискутирания правилник за работа на Експертите) и неговите функции се поемат от кандидат-експерт с най-добри показатели в съответния момент.

Забележка: Националните радио и телевизия, ще поемат своите функции да информират непрекъснато гражданите за работата на Експертите и провокираната от нея политическа обстановка. Забранява се излъчването на реклами и странични материали по ефира на националните радио и телевизия!

 

- Независим съд!

 

Самото понятие ‘независим съд’ в настоящата ситуация е трудно да се формулира. В тази връзка ще се постараем да направим кратко извлечение, на допълнителните условия, които трябва да се изпълнят, за да има на лице ‘независим съд’:

 

НЕЗАВИСИМ СЪД

1. Финансова НЕзависимост на съдилищата от изпълнителната власт.

2. Съдебната власт, част от която са съдилищата, да има самостоятелен бюджет.

3. Органите на изпълнителната власт да не упражняват компетентности в процеса на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета.

4. Бюджетът на РБ трябва да осигурява средства за функционирането на органите на съдебната власт.

5. Във всеки закон определящ годишния държавен бюджет да са предвидени средства за конституционно установени държавни институции в това число и за органите на съдебната власт.

6. Независимост в стопанисването на предоставеното държавно имущество на органите на съдебната власт.

 

Прякото отношение на ‘независим съд’ с обективни действия на същия води до необходимост и от добавяне на условия към понятието БЕЗПРИСТРАСТНОСТ. В тази връзка ще се опитаме да направим и следните допълнения:

 

БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД

1. Установените от закона правила за несъвместимост да се отнасят за всички членове на ВСС, а не само част от тях.

2. Всички изборни членове на ВСС при встъпването си в длъжност като такива да напуснат заеманата от тях до момента друга длъжност или да не упражняват дейността, която са упражнявали до момента, докато трае мандатът им.

 

За да се изготви цялостна конструкция на един наистина ‘НЕЗАВИСИМ съд’ е необходимо в създаването и да участват пряко обществени представители по схемата посочена на Фиг. 1. Аналогична система на работа ще бъде създадена и спрямо този проблем. От 30-35-те човека към населено място се избира 1 представител с възможност за участие в комуникация на ниво дискусия по конструкцията на ‘независим съд’, както и за ‘независима прокуратура’ и пряко подчинение на полицията на последните две. Същият ще отговаря на условието да е с висше юридическо образование.

 В ДОПЪЛНЕНИЕ:

Длъжността „главен прокурор” става пряко избираема.

Членовете на ВСС също стават пряко избираеми длъжности.

Членовете на конституционния съд също да се избират пряко от народа.

По отношение на изпълнителната власт:

- ПРЯКО УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР В ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА МВР

- ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РЕДОВИТЕ ПОЛИЦАИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ОХРАНАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

- ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР СПРЯМО ОТГОВАРЯЩИТЕ ЗА ТЯХ ЗАКОНИ

- ЯСНА И ТОЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕАЛНА РЕФОРМА В МВР

- ПРОЗРАЧНОСТ И ЯСНИ КРИТЕРИИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В МВР.

- ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПНИ ПРОМЕНИ В глава 20 - Синдикална дейност в ЗМВР.

- ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА ПОЛИЦАИТЕ.

 

- НОВА КОНСТИТУЦИЯ!

И в същата изрично да бъде упоменато, че на лица участващи или участвали в действия, против благото на Родината, както и участващи или участвали в организации със същата дейност им се забранява да се намесват в политическия, икономическия, духовния и културен живот на държавата!

/като пример се посочват: Майкъл Чорни, Джорж Сорос, Фондация „Отворено общество”, сдружение „Глобална България”, Фондация „Типинг пойнт” и прочие../

 

Належаща задача пред новоизграждащото се общество е изготвяне на качествена стратегия за възстановяване на държавния ни суверенитет.

Пълно разследване на историческия преход и фактическо деклариране на икономическата и морална разруха под влиянието на външни и вътрешни наместници, ще доведе до яснота за позицията за промяна в конституцията както и за съответната добавка за забрана на посегателство върху държавната независимост.

За целта, ще се сформира екип, от икономисти, финансови специалисти, юристи, журналисти (в частност с опит на разследващи) и историци от със специалност най-нова Българска история, който да изградят цялостна картина за факторите които са довели до настоящото ни положение. Формулиране на конкретно решение ще бъде цел на тяхната работа. Изборът за участие в дискусията ще се осъществи по изложената схема във Фиг. 1. В рамките на 5-8 месеца (времето за което ще се осъществи изпълнението по предходното искане) тази група от хора ще изпълни своята задача.

 

- Здравеопазване за всички /без здравна каса, със здравна карта/, образование за всички, равни възможности за всички, корпоративен данък, стратегия за премахване на монополните структури..!

 

В предвид фундаменталното значение за нацията на добре изградена здравеопазваща и образователна системи в самото начало на своята дейност отправна точка на Експертната комисия могат да бъдат следните въпроси:

 

Здравеопазване:

- За здравеопазване да се предвидят между 16% и 19%, от националния бюджет.

- Преминаване към равнопоставено за всички граждани, държавно здравеопазване, чрез държавна субсидия от ДОД. Налагане на автоматично застраховане на здравето на всеки работещ или учащ гражданин.

- Създаване на обективни критерии за да има право едно здравно учреждение да бъде такова.

- Незабавно въвеждане на здравноосигурителна карта и отбелязване на здравни вноски в нея.

- Изготвяне на стратегия за реорганизация на редът на провеждане на здравни прегледи, поликлинично и болнично лечение.

- Изготвяне на стратегия за държавна субсидия върху животоспасяващите лекарства и грижа за онко-болни, болни от нелечими заболявания, пенсионери и инвалиди ...

- Изготвяне на стратегия за цялостно намаляване на цените на лекарствата и премахване на монополната структура спрямо медикаментите.

- Контрол на качеството на извършваните здравни услуги.

- Обективна система за контрол на постъпващите субсидии в сектор здравеопазване.

... ... ... ... ... ... ...

..както и много други предложения поставени от обществените нагласи, чрез изградената вече система за комуникация – експертна комисия<-->граждани.

 

Образоване:

- За образование да се предвидят между 17% ÷ 23%, от националния бюджет.

- Безплатно средно образование за всеки.

- Държавните висши училища също да са безплатни.

- Създаване на обективни критерии за да има право едно учебно учреждение да бъде такова.

- Субсидия от държавния бюджет, единствено за държавните училища.

- Всички учебници и учебни тетрадки да са безплатни до завършване на средното образование на всяко дете.

- Непрекъснат контрол на усвояване на знанията от децата– методи и предложения.

- Обективна система за контрол на постъпващите субсидии в училищата.

... ... ... ... ... ... ...

Всеки детайл по изграждането на модел за развитие на образованието ще се извършва по описания, по-горе референдум с обществеността.

Други акценти върху които ще наблегне експертната комисия в самото начало на своята дейност ще бъдат – определяне на стратегия спрямо корпорации и монополни структури.

Би било нереално ако говорим за проценти от бюджет (визираме тези, определени за здравеопазване и образование), ако същите не бъдат съпоставени с БВП. Как се повишава стойността на един национален бюджет?! Инкрементиращ корпоративен данък спрямо стойността на продукта на съответната корпорация би могъл да определи удвоена (и повече) стойност на бюджета. Нарастването на доходите е необходимо да се обвърже с повишаване на данъчните проценти.

Банки, енергоразпределителните дружества, ВиК дружествата, Поща и обществения транспорт да бъдат определени като държавни.

Външни енергийни доставчици – използвайки единствено собствени средства, с реални инвестиции.

Въвеждане на специален закон определящ равноправна конкуренция за възможните доставчици за България на горива.

ЗАБРАНА НА ПАТЕНТИ ВЪРХУ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ И ПРОДАЖБА И ПРОИЗВОДСТВО НА ГМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА. Въвеждане на държавни стандарти за всички хранителни продукти и създаване на национална лаборатория за анализ и контрол на качеството.

Забрани за участие на държавата по международни споразумения ограничаващи гражданските права и личната свобода на индивида (пример: АСТА).

Закони определящи съхранението на флората и фауната на страната, защита на изчезващите видове.

Въвеждане на закони за подземните богатства целящи защита на природата и човешкото здраве. Забрана за прилагането на доказано вредни технологии за човек и природа (като примери - хидрофракинг и вкарването на смес от вода и субстанции с химични съединения под налягане по-голямо от 20 атмосфери под земята, с цел извличане на нефт, природен газ в това число и ШИСТОВ ГАЗ; нагнетяването на ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД под земята).

 

- Стоп на корупцията!

 

Как се прави държава без КОРУПЦИЯ?!

В нашата най-нова история, всеки от нас се наслуша и нагледа как потенциални кандидати за политическа власт (не би трябвало да се употребява думата ‘власт’, тъй като изпълняващите тази функция, по същество са СЛУГИ на обществото а не негови владетели..), е давал всякакви обещания как ще ‘изтърбуши’ (много хубава дума за този случай..), корупцията от пределите на нашата родина.. Имахме и ‘Национални стратегии за противодействие на корупцията’, и какви ли не още ЧУДЕСА.. Всички те няма как да проработят, след като са измислени и внедрени точно от тези които са в центъра на корупционните схеми..

 

Какво искаме и какво предлагаме?!

В рамките на периода, през който ще текат дискусиите по схемата от Фиг. 1, за предходно описаните искания, да се създаде паралелен дебат за изграждане на ИСТИНСКА стратегия за премахване на корупцията. В този дебат пряко отношение трябва да вземе групата от представители, участващи във формулирането на решение спрямо конституционната промяна и конституционното допълнение за защита на държавния ни суверенитет. Изследването и анализът ще ползва както опитът на страни с добра практика в това отношение, така и нашият собствен опит за това как НЕЩАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ!

 

- Всеки участвал в политическата, икономическата, духовната и културна дейност на България, през последните 22 години, да бъде разследван от икономически и криминални органи и при доказване на вина спрямо настоящото положение на Родината да му се наложат наказания съответстващи на пораженията, нанесени от действията му върху нацията ни! Никакъв намек за депутатски имунитет на същите лица!

 

Трудно някой би могъл да определи наистина съответстващо наказание за онези които ни докараха до тази ситуация!

Още по-трудно може да се говори, за наличие на обективен съдник!

Нека обществото реши!!!

Нека тези които са изтърпели геноцид да решат как биха искали да бъдат наказани техните убийци!!!

Посредством изложената схема на Фиг. 1 ще се проведат дискусии и предлагане на наказания. Право на глас ще имат лица с юридическо образование.

‎Тъй като в момента на отнемане правомощията на настоящото правителство ще бъде неестествено да се говори за независими икономически и криминални органи, то би било удачно да се потърси помощ от чуждестранни такива организации.. (например тези които вече са изградени в Исландия). За изпълнение на възложените поръчки ще им бъде заплатено от националния бюджет. Предложенията и дискусиите, за това кой ще поеме ангажимент по разследване на дейността на описаните лица и организации, ще се извършат по познатата схема от Фиг. 1, като основно право на глас, по този въпрос, ще имат юристи, журналисти (в частност с опит в международно сътрудничество), хора с образование европеистика и международни отношения.

Ще се проведе и пълно разследване на дейността на Бивши секретари на БКП, партийни функционери на БКП, агенти на ДС и ограничаване на възможността им да заемат следните длъжности: съдия, прокурор, полицай, министър, президент, народен представител, офицер в армията, кмет, общински съветник, чиновник в администрацията, до момента в който се докаже, че съответното лице няма пряка или косвена вина за събитията допринесли за разрухата на държавата. Същото важи за децата им и внуците им, бивши и настоящи съпруги/съпрузи…

Разследването ще се проведе въз основа на собствени проучвания и със съдействието на фактите добити от разследването по предходните няколко искания.

‎До момента когато има анализиращи резултати от работата на посочените органи всеки от настоящите и бивши политици и лица заемащи възлови позиции в икономическата, духовната и културна дейност на България, ще бъдат поставени под домашен арест. Към тези които не се намират на територията на страната ще бъде изпратена официална призовка до съответната държава където са. При доказване на вина според описаните разследвания, на лице намиращо се на територията на България, ще се премине към вече одобреното наказание или санкция. При доказване на вина според описаните разследвания, на лице не намиращо се на територията на България, ще се предяви иск към съответната държава където се намира това лице и ще се поиска отговорност от същата, поради факта, че укрива споменатото лице.

 

И поради всичко това дето го искаме,

В ТОЗИ МОМЕНТ,

НИЕ поданиците на тази страна,

Гражданите на тази република,

Народът на тази държава,

Отнемаме каквито и да било власт и правомощия на настоящите или бившите политически фигури да определят бъдещето на нашия живот!

Същите се задължават да съдействат за изпълнението на нашите искания!

Всяко тяхно неуместно действие ще бъде третирани като престъпление!

Всеки опит за противодействие, ще утежни допълнително техните съдби!

 

Ако ТИ чувстваш, че това са твоите искания...

ела на площадите, излез на улиците,

търси съмишленици в социалните мрежи,

бори се за правата си

и не оставяй съдбата си в чужди ръце!!!

 

17.03.2012 --> ИЗБУХВАМЕ!

 

ИЗБУХВАМЕ

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ВАРНА

БУРГАС

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТАРА ЗАГОРА

РУСЕ

ПЛЕВЕН

ВИДИН

ДОБРИЧ

ШУМЕН

ЯМБОЛ

БЛАГОЕВГРАД

СИЛИСТРА

Ако някой иска да организира и в друг град – нека даде заявка или сам да си отвори събитие и да го модерира..

Коментари:

Пенка Тодорова:

сбит вариант искания


  

 

Стикер                                                              0ригинал

 

 Стикер за София                                                     Оригинал

 

ПОСТЕРИ:

 
 

     
 
 

 

 

ФЛАЕРИ

 

 

  

 

 

   

 

© evolution-now

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz